FlixBus White Label - Warunki

1.    Wprowadzenie

Spółka Flix SE („FlixBus”) i jej globalne spółki zależne zapewniają dostęp do największej w Europie sieci międzymiastowych połączeń autokarowych, pomagając milionom ludzi docierać codziennie do miejsc docelowych. FlixBus umożliwia wyszukiwanie i rezerwację usług na witrynie internetowej i w aplikacji mobilnej, która pozwala użytkownikom końcowym (dalej: „Klienci”) przechodzić na witrynę.

FlixBus daje też Klientom możliwość rezerwacji usług transportu naziemnego świadczonych przez zewnętrznych przewoźników (dalej: „Oferty White Label”). W ramach Ofert White Label Klienci mają możliwość rezerwowania usług transportu naziemnego do określonych lokalizacji, świadczonych przez zewnętrzne spółki transportowe upoważnione przez FlixBus do publikowania i reklamowania tras na witrynie FlixBus (dalej: „Przewoźnicy”). FlixBus umożliwia rezerwację Ofert White Label na witrynie internetowej pod adresem booking.FlixBus.com oraz w aplikacji mobilnej, która przekierowuje na witrynę (łącznie: „Platforma White Label”).

Możliwość korzystania z Oferty White Label oznacza się przekierowaniem na Platformę White Label.

Niniejsze warunki regulują dostęp Klientów do Platformy White Label oraz warunki świadczenia usług przez firmę FlixBus i jej partnerów w związku z rezerwacją Ofert White Label na Platformie White Label.

2.    Korzystanie z Usług

2.1 Usługi transportu naziemnego

W ramach Ofert Przewoźników White Label publikowanych na Platformie White Label FlixBus nie świadczy na rzecz Klientów żadnych usług transportowych. Usługodawcami są Przewoźnicy i to wyłącznie oni odpowiadają za usługi transportu naziemnego, sprzedaż biletów, warunki przewozu osób i bagażu oraz sprzedaży biletów.

Firma FlixBus nie jest partnerem umownym w odniesieniu do Ofert White Label i usług transportu naziemnego związanych z Ofertami White Label, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności umownej w przedmiotowym zakresie.

Klienci przyjmują do wiadomości, że sprzedaż biletów, rezerwacja miejsc w usłudze transportowej i świadczenie usług transportowych podlegają warunkom (dalej: „Warunki”) właściwego Przewoźnika (ich akceptacja następuje w momencie zarezerwowania Oferty White Label).

Vouchery FlixBus (niezależnie od tego, czy są to vouchery kredytowe, rabatowe czy też InterFlix) nie mogą być wykorzystywane w Ofertach White Label.

2.2 Konfiguracja Platformy White Label

W celu obsługi Platformy White Label FlixBus korzysta z usług zewnętrznego partnera, firmy Distribusion Technologies GmbH, z siedzibą w Niemczech (dalej: „Distribusion”). Distribusion opracowała i kontroluje globalny system dystrybucji (GDS) biletów na środki transportu naziemnego, co obejmuje m.in. dostawy treści powiązanych z transportem naziemnym, techniczne rozwiązania dla Platformy White Label jeśli chodzi o realizację płatności, ich przetwarzanie, rozliczenia i fakturowanie. FlixBus korzysta z usług Distribusion w formule „Rozwiązania White Label”, które służy do technicznego dostarczania treści Oferty White Label i przetwarzania rezerwacji związanych z Ofertą White Label.

2.3 Przekazywane informacje

Klienci korzystający z Platformy White Label muszą podawać prawdziwe, dokładne i aktualne dane. Firma FlixBus lub jej usługodawcy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji - w dowolnym momencie - całości lub części rzeczonych informacji w związku z zapewnianiem przejrzystości i wykrywaniem oszustw.

W przypadku, gdy Klient będzie chciał zarezerwować miejsce dla osoby małoletniej, która ma podróżować sama, musi zapoznać się i działać zgodnie z warunkami Przewoźnika (Warunki), które będą dostępne w toku dokonywania rezerwacji.

3.    Ceny i płatności

3.1 Ceny i opłaty

Jeśli chodzi o usługi transportu naziemnego w Ofercie White Label, stosowną opłatę (Cenę) dla pasażera ustala - wedle własnego uznania - Przewoźnik lub jego partner biznesowy.

3.2 Płatność

Distribusion - oprócz świadczenia na rzecz FlixBus usług, o których mowa w punkcie 2.1 - pełni także rolę partnera biznesowego Przewoźnika. W przypadku jakichkolwiek skarg lub pytań dotyczących płatności za Ofertę White Label należy skontaktować się z działem obsługi klienta FlixBus. Przekażemy sprawę spółce Distribusion.

Kupując bilet autobusowy na Platformie White Label, Klient przekazuje odpowiednią kwotę podmiotowi, od którego kupił bilet oraz - w stosownych przypadkach - opłatę serwisową („opłata serwisowa”). Informacja o opłacie serwisowej (jeśli dotyczy) wyświetla się przed dokonaniem rezerwacji.

W przypadku, gdy Klient będzie chciał zrezygnować z Oferty White Label, w której dokonał już rezerwacji, powinien postępować zgodnie z wytycznymi podanymi niżej w punkcie 4.

3.3 Metody płatności

Za Oferty White Label na Platformie White Label można płacić następującymi metodami:

•    Karty kredytowe (Mastercard/Visa)
•    Google Pay

W przypadku realizacji płatności przy pomocy karty kredytowej lub Google Pay rachunek Klienta obciążany jest po zakończeniu rezerwacji. Imię i nazwisko oraz szczegóły karty kredytowej posiadacza karty przekazywane są przez Distribusion podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze - spółce Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, w Holandii.

4.    Zasady anulowania rezerwacji

W przypadku anulowania zarezerwowanej usługi transportowej przez Przewoźnika Klientowi przysługuje prawo - zgodnie z obowiązującymi przepisami lub Warunkami Przewoźnika - żądania od Przewoźnika zwrotu zapłaconej kwoty. Mogą mu też przysługiwać inne prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegóły podano w Warunkach Przewoźnika. FlixBus - w odniesieniu do Ofert White Label - nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwrot jakichkolwiek kwot ani za szkody, utratę zysków czy też konieczność zorganizowania alternatywnego lub zastępczego transportu.
 
W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta poszczególne przesłanki zostały omówione w Warunkach odpowiedniego Przewoźnika. Klient jest o nich informowany po dokonaniu rezerwacji. Niezależnie od powyższego FlixBus może zachować (ewentualną) opłatę serwisową.

W przypadku Przewoźników, którzy umożliwiają rezygnację z biletów zakupionych w internecie lub zmianę daty podróży, czynności te są dozwolone jedynie na podstawie Warunków Przewoźnika. Jeśli zgodnie z Warunkami Przewoźnika możliwe jest anulowanie rezerwacji online, można je przeprowadzić, korzystając z linku dołączonego do potwierdzenia rezerwacji z Oferty White Label.

5.    Dane osobowe

W związku z korzystaniem przez Klientów z Platformy White Label spółki FlixBus lub Distribusion mogą gromadzić i przetwarzać określone dane osobowe przekazywane przez Klientów. Korzystając z Platformy, Klienci przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że ich dane osobowe będą przetwarzane przez firmy FlixBus i Distribusion zgodnie z obowiązującym prawem i zapisami Polityki ochrony prywatności Platformy White Label.

6.   Korzystanie z Platformy White Label

FlixBus udziela Klientom niewyłącznego, osobistego i niepodlegającego cesji prawa do korzystania z Platformy White Label oraz usług na użytek własny i prywatny Klientów, w sposób niekomercyjny, zgodnie z celami Platformy White Label i usług.

Klienci nie mogą korzystać z Platformy White Label i usług (oraz powiązanych treści) w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody FlixBus. W szczególności Klientom nie wolno:
-    korzystać z Platformy White Label do celów komercyjnych lub zorientowanych na zysk,
-    powielać, modyfikować, adaptować, rozpowszechniać, przedstawiać publicznie i promować Platformy White Label, usług i treści w sposób inny niż ten wyraźne wskazany przez FlixBus na piśmie,
-    dekompilować i nielegalnie kopiować Platformy White Label lub usług oraz
-    wydobywać ani podejmować prób wydobycia danych z Platformy White Label (np. przy wykorzystaniu specjalnych robotów albo analogicznych narzędzi do gromadzenia danych lub przechwytujących dane ekranowe).

7.    Rola spółki FlixBus

Platforma jest platformą internetową, na której Klienci mogą bezpośrednio rezerwować usługi transportu naziemnego świadczone przez określonych Przewoźników uwzględnionych na Platformie White Label. W związku z tym Platforma White Label umożliwia zawieranie transakcji dotyczących usług transportu naziemnego między Klientem a Przewoźnikiem, z tym że FlixBus nie jest partnerem umownym w odniesieniu do jakiejkolwiek Oferty White Label lub usług transportu naziemnego powiązanych z Ofertami White Label. Korzystając z Platformy White Label i akceptując niniejsze warunki ogólne, Klient potwierdza, że FlixBus nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Klientem a Przewoźnikiem.

Spółka FlixBus nie świadczy usług transportowych i nie działa w charakterze Przewoźnika; jej rola ogranicza się do zapewniania dostępu do Platformy White Label. Firma FlixBus jest więc pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za efektywne świadczenie usług transportowych. W szczególności nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za kwestie takie jak:

  • błędne informacje podane przez Przewoźnika na temat usługi transportu naziemnego,
  • anulowanie lub modyfikacja usługi przez Klienta lub Przewoźnika,
  • nieuiszczenie przez Klienta opłaty za usługę,
  • zachowania Klientów w trakcie świadczenia usługi, przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.

Spółka FlixBus nie ma kontroli nad zachowaniem Klientów i Przewoźników na Platformie White Label. Nie jest właścicielem pojazdów wykorzystywanych w świadczeniu usług transportu naziemnego. Nie eksploatuje ich i nie zarządza nimi, więc nie może być odpowiedzialna za ich stan.

Uwzględnienie Przewoźnika na Platformie White Label lub innej witrynie FlixBus nie jest tożsame z rekomendacją lub potwierdzeniem jakości, poziomu usług, kwalifikacji czy też rodzaju usług transportowych zapewnianych przez Przewoźnika (lub też jego obiekty, zakłady, pojazdy, produkty/usługi główne i dodatkowe), chyba że jednoznacznie wskazano inaczej.

Spółka FlixBus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komunikację z Przewoźnikiem za pośrednictwem Platformy White Label. Klientowi nie może dochodzić żadnych praw względem FlixBus w związku z wnioskami kierowanymi do Przewoźnika, prowadzoną z nim komunikacją czy też odnośnie do otrzymanych wiadomości lub żądań od Klienta. Spółka FlixBus nie może zagwarantować, że żądania lub komunikaty kierowane lub wysyłane do Przewoźnika zostaną odczytane, odebrane, spełnione bądź przyjęte (w wymaganym terminie).

8.    Działanie, dostępność i funkcje Platformy

Spółka FlixBus i jej usługodawcy dokładają wszelkich starań na rzecz zapewnienia niezakłóconej dostępności Platformy White Label. Niemniej jednak dostępność ta może zostać czasowo zawieszona bez powiadomienia - z powodu konserwacji technicznej, migracji lub aktualizacji, ewentualnie z powodu innych problemów technicznych związanych z Platformą White Label, dostępem do internetu lub ogólnie działaniem internetu.

Spółka FlixBus zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zawieszenia, tymczasowo lub na stałe, w całości lub w części, indywidualnie lub ogólnie, dostępu do Platformy White Label lub jej funkcji.

9.    Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki sporządzono w języku polskim. Podlegają one prawu niemieckiemu.

Miejscem rozstrzygania sporów dla zarejestrowanych podmiotów handlowych i osób prawnych, a także dla osób fizycznych, których miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w toku postępowania prawnego nie jest znane, jest Monachium.

10.    Dane kontaktowe

Pytania dotyczące usług transportu naziemnego należy zadawać bezpośrednio właściwemu Przewoźnikowi. Pytania dotyczące ogólnego korzystania z Platformy White Label i procesów płatniczych należy kierować do biura obsługi klienta FlixBus. Pytania i skargi dotyczące płatności będą kierowane do Distribusion.