Polityka prywatności

Wstęp

My, spółka Flix SE, a także nasze spółki zależne (dalej łącznie: „FlixBus”, „my” lub „nas”), pragniemy poinformować Państwa w niniejszym dokumencie o ochronie danych osobowych w firmie FlixBus.

Regulacje dotyczące ochrony danych osób, których dotyczy przetwarzanie danych (określamy Państwa w niniejszym dokumencie terminem „osoba, której dane dotyczą”, a także „klient”, „użytkownik” i „Państwo”) wynikają przede wszystkim z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie UE nr 2016/679, zwanego dalej „RODO”). W zakresie w jakim podejmiemy decyzje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu jasnych i przejrzystych informacji o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania tych danych (zob. art. 13 i 14 RODO).

Celem niniejszej polityki (dalej: „polityka prywatności”) jest poinformowanie Państwa o sposobie, w który przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Nasza polityka prywatności ma strukturę modułową. Składa się ona z jednej części zawierającej ogólne informacje o przetwarzaniu wszystkich danych osobowych i sytuacjach przetwarzania, które mają miejsce przy każdym wejściu na naszą stronę internetową (Część 1 Informacje ogólne) oraz z części szczególnej, której treść odnosi się jedynie do specyficznej sytuacji przetwarzania określonej w nagłówku, z podaniem nazwy danej oferty lub produktu, w szczególności podczas odwiedzania naszych stron internetowych, co opisano bardziej szczegółowo tutaj (Część 2 Informacje szczególne).

Dalsze informacje prawne można znaleźć tutaj:

dotyczące FlixBus:

Ogólne warunki dokonywania rezerwacji

Ogólne warunki przewozu

dotyczące FlixTrain:

Warunki taryfowe spółki FlixTrain GmbH

Ogólne warunki przewozu spółki FlixTrain GmbH

dla osób ubiegających się o pracę:

Informacje o ochronie danych osobowych dla osób ubiegających się o pracę

1. Informacje ogólne

1.1 Definicje terminów

Niniejsza polityka prywatności opiera się na poniższych definicjach terminów zgodnie z art. 4 RODO:

 • dane osobowe” to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, jeżeli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji lub na podstawie informacji określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej (art. 4 ust. 1 RODO). Identyfikowalność może być również zapewniona poprzez połączenie takich informacji lub innej dodatkowej wiedzy. Nie zależy to od występowania, formy ani fizycznego ucieleśnienia informacji (zdjęcia, nagrania wideo lub dźwiękowe mogą również zawierać dane osobowe).
 • przetwarzanie” oznacza operację, w której dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (tj. za pomocą technologii). Obejmuje to w szczególności zbieranie (tj. pozyskiwanie), utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych, jak również zmianę definicji zamiaru lub celu, który pierwotnie był wykorzystywany jako podstawa do przetwarzania danych (art. 4 ust. 2 RODO).
 • administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 ust. 7 RODO).
 • podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora, w szczególności zgodnie z jego instrukcjami (art. 4 ust. 8 RODO).
 • strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe; obejmuje to również inne osoby prawne należące do grupy (art. 4 ust. 10 RODO).
 • zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych (art. 4 ust. 11 RODO).

1.2 Nazwa i adres administratora

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 4 ust. 7 RODO) jest:

Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Monachium
Telefon: +49 (0)30 300 137 300

E-mail uslugi@flixbus.pl

Dalsze informacje na temat naszej spółki można znaleźć w informacjach prawnych.

1.3 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji w każdej chwili, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz jako osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych.

Jej dane kontaktowe:

Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Monachium

E-mail data.protection@flixbus.com

Ogólne pytania na temat FlixBus należy kierować pod adres uslugi@flixbus.pl

1.4 Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli istnieje co najmniej jedna z wymienionych poniżej podstaw prawnych wymienionych w art. 6 ust. 1 RODO:

 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. ustawowy obowiązek zachowania danych);
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).

W odniesieniu do wykonywanych przez nas czynności przetwarzania określamy odpowiednią podstawę prawną zgodnie z powyższym. Przetwarzanie może również opierać się na więcej niż jednej podstawie prawnej.

1.5 Kategorie odbiorców

Pod pewnymi warunkami przekazujemy Państwa dane osobowe do naszych spółek zależnych lub Państwa dane osobowe z naszych spółek zależnych są nam przekazywane w dopuszczalnym zakresie.

Podobnie jak w przypadku każdej większej spółki, do obsługi naszych transakcji handlowych i współpracy z firmami partnerskimi w kraju i za granicą wykorzystujemy także zewnętrznych usługodawców krajowych i zagranicznych. Należą do nich na przykład:

 • przewoźnicy (wykaz aktualnych przewoźników można znaleźć tutaj)
 • dostawcy usług (informatycznych)
 • instytucje finansowe i dostawcy usług płatniczych
 • partnerzy sprzedażowi
 • dostawcy usług obsługi klienta (wewnętrzni/zewnętrzni)
 • operatorzy sklepów
 • firmy ochroniarskie
 • ubezpieczyciele (podróży)
 • inni partnerzy zaangażowani w naszą działalność (np. audytorzy, banki, firmy ubezpieczeniowe, prawnicy, organy nadzoru, inne podmioty uczestniczące w przejęciach spółek)

Usługodawcy i spółki partnerskie muszą zagwarantować, że wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi prawne, a prawa osób, których dane dotyczą, były chronione.

Przekazujemy dane osobowe organom i instytucjom publicznym (np. policji, prokuraturze, organom nadzorczym), jeżeli istnieje stosowny obowiązek/upoważnienie.

W odniesieniu do wykonywanych przez nas czynności przetwarzania kategorie odbiorców danych określamy zgodnie z Częscią 2.

1.6 Wymogi dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich

W ramach naszych relacji biznesowych możemy udostępniać lub ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim, które mogą również znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich.

O ile jest to konieczne, poinformujemy Państwa w części 2. Informacje szczególne o szczegółach dotyczących przekazywania danych do państw trzecich w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Komisja Europejska zaświadcza, że niektóre państwa trzecie posiadają ochronę danych porównywalną ze standardem EOG na podstawie tzw. decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (wykaz tych państw oraz kopię decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony można pobrać ze strony: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl).

Jednak w innych państwach trzecich, do których dane osobowe mogą być przekazywane, może nie obowiązywać stale wysoki poziom ochrony danych ze względu na brak regulacji prawnych. W takim przypadku zapewniamy, że ochrona danych jest odpowiednio zagwarantowana.

Jest to możliwe na przykład poprzez wiążące przepisy firmowe (zwane „wiążącymi regułami korporacyjnymi”), standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, certyfikaty i uznane kodeksy postępowania.

O ile jest to niezbędne do dokonania rezerwacji oraz związanego z nią świadczenia usług transportowych, przekazywanie wymaganych w tym celu danych osobowych do państw trzecich jest dozwolone jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

1.7 Okres przechowywania i usuwanie danych

Okres przechowywania zebranych danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Dane będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu.

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych, w Części 2 określamy, jak długo dane te będą przez nas przechowywane. Jeżeli poniżej nie określono wyraźnie okresu przechowywania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie, gdy cel lub podstawa prawna przechowywania danych osobowych przestanie obowiązywać.

Przechowywanie może jednak trwać mimo upływu określonego czasu w przypadku (zbliżającego się) sporu prawnego z Państwem, w przypadku wszczęcia innego postępowania sądowego lub jeśli przechowywanie jest przewidziane przez regulacje ustawowe, którym podlegamy będąc administratorem Państwa danych osobowych. W przypadku upływu okresu przechowywania określonego regulacjami ustawowymi dane osobowe zostaną usunięte, o ile nie będzie konieczne ich dalsze przechowywanie przez nas i nie będzie istniała ku temu podstawa prawna.

1.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie zamierzamy wykorzystywać żadnych zebranych od Państwa danych osobowych do jakichkolwiek procesów wymagających zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania). Jeżeli będziemy chcieli wdrożyć takie procedury, poinformujemy Państwa o tym odrębnie, zgodnie z regulacjami ustawowymi.

1.9 Brak obowiązku udostępnienia danych osobowych

Zasadniczo nie uzależniamy zawarcia z nami umów od uprzedniego przekazania nam Państwa danych osobowych. Co do zasady nie ma również ustawowego ani umownego obowiązku udostępniania nam Państwa danych osobowych; jeżeli jednak nie udostępnią nam Państwo wymaganych danych, będziemy mogli przedstawić niektóre oferty tylko w ograniczonym zakresie, a innych ofert nie będziemy mogli przedstawiać w ogóle.

1.10 Ustawowy obowiązek przekazywania określonych danych

W niektórych okolicznościach możemy podlegać szczególnym zobowiązaniom ustawowym i prawnym nakładającym na nas obowiązek przekazania danych osobowych stronom trzecim, zwłaszcza organom publicznym.

1.11 Bezpieczeństwo danych

Do zbierania Państwa danych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając najnowsze technologie, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, jak również istniejące ryzyko naruszenia ochrony danych (w tym prawdopodobieństwo i skutki takiego zdarzenia), w celu ochrony danych osoby, której dane dotyczą, przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą lub zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (np. stosujemy szyfrowanie TLS dla naszych stron internetowych). Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego.

Na życzenie chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji na ten temat. W tym celu prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub naszym głównym specjalistą ds. bezpieczeństwa informacji (CISO).

Jego (CISO) dane kontaktowe:

Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Monachium

E-mail it-security@flixbus.com

1.12 Państwa prawa

W każdej chwili mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, w szczególności kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1.2. Na mocy RODO przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo do informacji
Zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo żądać informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. W żądaniu udzielenia informacji powinno się znaleźć wyjaśnienie jaki jest zakres Państwa żądania i/lub jakiej informacji Państwo szukacie  po to, aby ułatwić nam zebranie niezbędnych danych. Na życzenie dostarczymy Państwu kopię danych, które są przedmiotem przetwarzania. Prosimy zwrócić uwagę, że Państwa prawo do informacji może być w określonych okolicznościach ograniczone zgodnie z regulacjami prawnymi.

Prawo do sprostowania danych
Jeśli dotyczące Państwa informacje nie są aktualne, można wystąpić o ich sprostowanie zgodnie z art. 16 RODO. Jeżeli Państwa dane są niekompletne, mogą Państwo wystąpić z żądaniem ich uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych
Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO. Państwa prawo do usunięcia danych osobowych zależy między innymi od tego, czy Państwa dane są nadal przez nas wymagane do realizacji naszych ustawowych obowiązków.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać dane, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przeniesienia danych do innego administratora.

Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec otrzymywania reklam, w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO (sprzeciw wobec reklam w przypadku marketingu bezpośredniego).

Prawo skargi do oranu nadzorczego
Jeżeli są Państwo zdania, że podczas przetwarzania Państwa danych nie przestrzegaliśmy przepisów o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego:

Bawarski Urząd ds. Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych, Promenade 18, 91522 Ansbach, Niemcy

Prawo do wycofania zgody
Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, w dowolnym czasie, ze skutkiem na przyszłość. Dotyczy to również deklaracji zgody, które zostały wydane przed wejściem w życie RODO, tj. przed dniem 25.05.2018 roku.

2. Informacje szczególne

2.1 Odwiedzanie naszych stron internetowych

Informacje na temat FlixBus i oferowanych przez nas usług można znaleźć zwłaszcza na stronie https://www.flixbus.pl / https://www.flixtrain.com/ w tym na powiązanych podstronach (zwanych dalej łącznie „stroną internetową” lub „stronami internetowymi”). Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, przetwarzane są Państwa dane osobowe.

2.1.1 Przeglądanie zawartości stron internetowych

Kiedy korzystają Państwo ze stron internetowych - w celach informacyjnych- zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

Dane dziennika (log data): podczas odwiedzania naszych stron internetowych na naszym serwerze zapisywane są dane dziennika (zwane „plikami dziennika serwera”). Składają się one z następujących danych:

 • strona, z której zażądano strony (określana jako adres URL odwołującego się)
 • nazwa i adres URL żądanej strony
 • data i godzina żądania dostępu (w strefie czasowej serwera)
 • wersja używanej przeglądarki internetowej
 • adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie
 • ilość przekazywanych danych
 • system operacyjny
 • komunikat, czy połączenie zostało zrealizowane pomyślnie (stan dostępu/kod stanu HTTP)
 • różnica między strefą czasową GMT

Korzystamy z usług dostawców usług internetowych do hostingu naszych stron internetowych oraz do statystycznej oceny danych dziennika.

Przetwarzanie danych dziennika służy celom statystycznym i poprawia jakość naszych stron internetowych, w szczególności stabilność i bezpieczeństwo połączenia.

Podstawę prawną przetwania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowego udostępnienia tych stron.

2.1.2 Formularze kontaktowe

Przy korzystaniu z formularzy kontaktowych przetwarzane są przekazywane w ten sposób dane (np. tytuł, nazwisko i imię, adres, firma, adres e-mail i godzina przekazania, przedmiot zapytania).

Przetwarzanie danych zawartych w formularzu kontaktowym odbywa się w celu przetwarzania zapytań, a w zależności od podstawy i przedmiotu zapytania, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli dotyczy to zapytania związanego z umową, albo, w innych przypadkach, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrywanie zapytań kontaktowych.

Korzystamy z usług firm zajmujących się obsługą klienta w zakresie przetwarzania ofert pracy, aby odpowiadać na pytania zadane za pomocą naszych formularzy kontaktowych.

Ponadto przechowujemy dane z formularzy kontaktowych oraz odpowiedni adres IP w celu wywiązania się z naszych obowiązków dowodowych, zapewnienia przestrzegania i udokumentowania obowiązków prawnych, aby móc wyjaśnić ewentualne przypadki niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO.

2.1.3 Rezerwacje i świadczenie usług transportowych

Podczas rezerwacji biletów na usługi transportowe zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • adres e-mail
 • nazwisko i imię
 • dane dotyczące połączenia
 • dane dotyczące płatności
 • data urodzenia (w przypadku usług transportowych, w których bilety dla dzieci mają specjalną cenę)
 • zgoda na odpowiednie warunki
 • informacje o wcześniejszej rezerwacji miejsca
 • szczegóły dotyczące bagażu
 • język domeny rezerwacyjnej
 • kanał rezerwacyjny (strona internetowa lub aplikacja)

Mają Państwo również możliwość podania numeru telefonu kontaktowego w przypadku opóźnień lub zmian w planie podróży (opcjonalnie).

Dane te są przetwarzane w celu rezerwacji i świadczenia usług transportowych, w tym obsługi klienta, jak również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO.

Niektóre z tych danych wykorzystujemy również do polecania produktów, zob. punkt 2.1.4, oraz do wysyłania newslettera, zob. punkt 2.1.5, i do konta klienta, zob. punkt 2.1.6.

Podczas rezerwacji biletów na usługi transportu międzynarodowego, w zależności od miejsca wyjazdu i przyjazdu, zbierane są również następujące kategorie danych osobowych:

 • informacje dotyczące płci
 • dokument tożsamości, numer paszportu lub dowodu osobistego

Dane te są przetwarzane w celu rezerwacji i świadczenia usług transportowych, w tym obsługi klienta, jak również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

Powyższe dane przekazujemy odpowiedniemu przewoźnikowi lub przewoźnikom, jak również instytucjom publicznym, jeżeli istnieje odpowiedni obowiązek/upoważnienie.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

Niezbędne dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcy usług płatniczych w celu bezpiecznego przetwarzania zainicjowanych przez Państwa płatności.

Nasi dostawcy usług płatniczych:

Dostawcy usług płatniczych Sposoby płatności

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandia
Polityka prywatności:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Karta kredytowa
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - STAMBUŁ
Polityka prywatności:
https://payu.in/privacy-policy
Karta kredytowa
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 Monachium
Polityka prywatności:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Polityka prywatności:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.

W przypadku niektórych rezerwacji korzystamy także z technologii i usług spółki Distribusion Technologies GmbH jako podmiotu przetwarzającego (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, telefon: +49-30-3465507-50, e-mail: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Rekomendacje produktów

Po uzyskaniu Państwa zgody, w dozwolonym zakresie możemy korzystać z adresu e-mail otrzymanego w związku z rezerwacją lub usługą transportową w celu przesyłania Państwu regularnych ofert produktów z naszego asortymentu, podobnych do usług, które już Państwo zakupili.

Do wysyłania rekomendacji produktów korzystamy z zewnętrznych dostawców usług obsługi klienta.

Będą Państwo otrzymywać od nas te rekomendacje produktów w zależności od tego, czy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych wysyłanych w wiadomościach e-mail. W ten sposób pragniemy przekazywać Państwu informacje o produktach z naszego asortymentu, którymi mogą być Państwo zainteresowani, w oparciu o dokonane u nas ostatnio zakupy.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie Państwa o naszej ofercie i proponowanie Państwu określonych produktów.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail w tym celu, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji rekomendacji produktów lub wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Newsletter

Jeżeli rejestrują się Państwo w celu otrzymywania newslettera poprzez nasze łącze rejestracyjne, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych (adres e-mail, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) w celu regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera pocztą elektroniczną.

W ramach subskrypcji newslettera otrzymujemy również zgodę na personalizację treści naszego newslettera zgodnie z Państwa potrzebami i zainteresowaniami.

Aby zarejestrować się do naszego newslettera, stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji wyślemy na podany przez Państwa adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca.

Newsletter może dotyczyć wszystkich towarów, usług, produktów, ofert i promocji dostarczanych przez administratora (punkt 1.2), przez spółki powiązane z administratorem lub przez spółki partnerskie.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ponadto przechowujemy adresy IP, których Państwo używają, oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie, że są Państwo zarejestrowani, i w razie potrzeby umożliwienie wyjaśnienia ewentualnych przypadków niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu, odbywa się to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zapewnieniu przestrzegania i dokumentowaniu wymogów prawnych.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość udowodnienia zgody.

Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać zgodę na wykorzystywanie Państwa adresu e-mail, korzystając z linka do rezygnacji z subskrypcji newslettera lub wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@flixbus.com. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wykonanych już czynności przetwarzania danych.

Do dystrybucji newsletterów korzystamy z zewnętrznych dostawców usług informatycznych, którzy występują w charakterze podmiotów przetwarzających.

2.1.6 Konto klienta

Mają Państwo możliwość założenia u nas osobistego konta klienta. W chronionym hasłem obszarze konta klienta można wygodnie zarządzać swoimi rezerwacjami i przechowywać swoje dane do przyszłych podróży.

W celu utworzenia konta klienta zbierane są następujące obowiązkowe informacje:

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • hasło (samodzielnie wybrane)

Korzystamy z tych danych w celu zarządzania Państwa kontem klienta i wystawiania faktur.

Ponadto na koncie klienta mogą Państwo także podać swój numer telefonu komórkowego, dzięki czemu będziemy mogli się z Państwem skontaktować w przypadku opóźnienia lub zmiany w planie podróży (opcjonalnie).

Mogą Państwo również zdecydować się na przechowywanie następujących dodatkowych danych na swoim koncie klienta (opcjonalnie):

 • tytuł
 • data urodzenia
 • adres (kod pocztowy, miasto i kraj)
 • sposoby płatności

Dane te są wykorzystywane do zarządzania Państwa kontem klienta i wystawiania faktur, a także mogą być wykorzystywane do wysyłania spersonalizowanych rekomendacji produktów (punkt 2.1.4) oraz – jeśli zarejestrowali się Państwo w tym celu – do wysyłania newsletterów (punkt 2.1.5).

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę, na Państwa urządzeniu zapisywane są tzw. trwałe pliki cookie z funkcją „zostań zalogowany”. Ich celem jest zagwarantowanie, że nie będą Państwo musieli się ponownie logować podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna, jeśli wyłączyli Państwo zapisywanie takich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Mogą Państwo zaktualizować lub usunąć swoje konto klienta – a tym samym także zapisane dane osobowe – w dowolnym momencie, na swoim osobistym koncie klienta.

2.1.7 Korzystanie z plików cookie, wtyczek i innych usług

Kiedy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, informacje w formie pliku cookie (mały plik tekstowy) zostają zapisane na Państwa urządzeniu. Plik przechowuje informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej (identyfikator, data wizyty itp.). Stosowanie plików cookie pozwala nam ułatwić Państwu korzystanie z naszej witryny poprzez różne funkcje serwisu (np. zapamiętywanie poprzednich wizyt) i w związku z tym jesteśmy w stanie lepiej dostosować naszą witrynę do Państwa potrzeb.

Wykorzystywanie niezbędnych z punktu widzenia technicznego plików cookie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie Państwu konkretnych funkcji w naszych witrynach internetowych, ulepszanie ich działania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i integralności naszych witryn internetowych.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie i usunąć już istniejące pliki cookie, odpowiednio zmieniając ustawienia Państwa przeglądarki. Funkcja pomocy dostępna w większości przeglądarek pokaże Państwu, jak wprowadzić te ustawienia. Jeśli jednak nie zaakceptują Państwo plików cookie, działanie funkcji usług witryny internetowej może ulec pogorszeniu. Dlatego zalecamy pozostawienie włączonej funkcji plików cookie.

Wyczerpujące informacje na temat tego, w jaki sposób można to zrobić w różnych przeglądarkach internetowych, można znaleźć w następujących witrynach internetowych: youronlinechoices, Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance. Można tam także znaleźć informacje na temat sposobu usuwania plików cookie ze swojego komputera oraz ogólne informacje na temat plików cookie. Korzystamy z różnych rodzajów plików cookie:

Sesyjne pliki cookie, które znane są również jako tymczasowe, to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu naszej witryny i zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie zazwyczaj zapisują na przykład ustawienia języka lub treść zamówienia.

Trwałe lub stałe pliki cookie są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Umożliwia to np. zapisanie statusu logowania lub wprowadzonych terminów wyszukiwania. Takie pliki cookie wykorzystujemy między innymi do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może być różny w zależności od danego pliku cookie. Pliki te można jednak w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Oprócz tak zwanych „plików cookie tej samej firmy”, które ustawiamy jako administrator danych do przetwarzania danych, używane są również „pliki cookie innych firm”, które są oferowane przez innych dostawców.

W ramach zarządzania zgodami (baner dotyczący zgody) umożliwiamy Państwu podjęcie decyzji o wykorzystaniu plików cookie i porównywalnych technologii. Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych usług oraz uzyskać dostęp do ustawień dotyczących udzielanej przez Państwa zgody, w tym możliwości jej odwołania.

2.1.8 Uczenie maszynowe:

Wykorzystujemy uczenie maszynowe do optymalizacji i automatyzacji naszych procesów. Obejmuje to nauczanie logiki podejmowania decyzji systemowych w oparciu o przypadki użycia, tj. system może uczyć się z przeszłości i wykorzystywać algorytmy do opracowywania modeli statystycznych, które mogą być stosowane do podobnych zadań w przyszłości.

Dla przykładu: wykorzystujemy uczenie maszynowe w bezpiecznym i zaszyfrowanym modelu, aby szybko i łatwo tworzyć dostosowane do Twoich potrzeb oferty podróży. W tym celu wykorzystujemy dane, w szczególności domain_userid, odpowiednią historię podróży i wyszukiwania oraz adres IP. Takie przetwarzanie jest prawnie uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO, jako że w naszym interesie gospodarczym leży oferowanie klientom najbardziej odpowiednich podróży. Ty również na tym korzystasz, otrzymując ofertę podróży dostosowaną do swoich potrzeb, a nie standardowe polecenia.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celach związanych z uczeniem maszynowym w dowolnym momencie, zgodnie z przepisami prawa, pisząc na adres „data.protection@flixbus.com”. Pamiętaj, że w takiej sytuacji będziesz otrzymywać wyłącznie standardowe polecenia.

2.1.9 Zapobieganie oszustwom

Aby zapobiegać oszukańczym rezerwacjom przetwarzamy dane związane z zamówieniem, np. adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail.

Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapobieganie oszustwom i stratom finansowym.

W indywidualnych przypadkach decyzja o anulowaniu może zostać podjęta po dokonaniu rezerwacji w oparciu o automatyczną decyzję. Logika tego działania opiera się na zestawie wewnętrznych algorytmów, które przetwarzają istotne punkty danych i dostarczają nam wyników w zakresie dopasowania do różnych oszukańczych wzorców lub porównują punkty danych z progami i wartościami typowymi dla oszukańczych wzorców w celu wykrycia oszukańczych rezerwacji. Jeśli chcesz sprzeciwić się tej decyzji, wyrazić swój własny punkt widzenia lub uzyskać interwencję członka personelu administratora danych, napisz na adres data.protection@flixbus.com.

2.2 Obsługa klienta

Gdy kontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, zbieramy dane osobowe, które nam Państwo podają z własnej inicjatywy. Mogą Państwo na przykład przesłać je do nas pocztą elektroniczną, przekazać telefonicznie lub listownie. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem lub w celu, w którym nam je Państwo przekazali, np. w celu procedowania Państwa zapytań, administracji technicznej lub obsługi klienta.

Dane te (w tym informacje o środkach komunikacji, takich jak adres e-mail, numer telefonu) są podawane dobrowolnie. Używamy tych danych do rozpatrywania Państwa zapytań, w razie potrzeby w celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz do celów administracyjnych.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.

W przypadku zapytań telefonicznych Państwa dane są również przetwarzane przez aplikacje telefoniczne, a częściowo również przez system wymiany głosowej w celu wsparcia nas w dystrybucji i przetwarzaniu zapytań.

Do naszej obsługi klienta korzystamy z zewnętrznych dostawców usług obsługi klienta, działających w charakterze podmiotów przetwarzających.

2.3 Obecność w kanałach mediów społecznościowych

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (aktualnie: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). W zakresie, w jakim mamy kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych, zapewniamy przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Oprócz nas, Państwa dane osobowe przetwarzają następujące podmioty:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia)

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej.

Podstawę prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest skuteczne informowanie i komunikowanie.

Dalsze informacje na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w związku z naszą obecnością w kanałach mediów społecznościowych można znaleźć tutaj:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Raport dotyczący Speakout@Flix (portalu zgłaszania nieprawidłowości)

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem naszego portalu zgłaszania nieprawidłowości „Speakout@Flix”, zbieramy dane osobowe, które użytkownik podaje z własnej inicjatywy (np. imię i nazwisko oraz adres e-mail). Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem portalu internetowego lub telefonicznie. 

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania jego zgłoszenia oraz do potencjalnego wewnętrznego dochodzenia przeprowadzonego po złożeniu zgłoszenia.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane użytkownika są przekazywane dobrowolnie, a wszystkich zgłoszeń można dokonać anonimowo. 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych użytkownika organom publicznym na ich żądanie. 

Nasz portal internetowy korzysta z usług zewnętrznego usługodawcy (Convercent, Inc.) jako podmiotu przetwarzającego.