Regulamin korzystania z sieci Wi-Fi

WAŻNE

Przed uzyskaniem dostępu i rozpoczęciem korzystania z usługi Wi-Fi należy zapoznać się z warunkami niniejszej umowy. Uzyskując dostęp i korzystając z usługi Wi-Fi, użytkownik wyraża zgodę na przedstawione poniżej warunki. Nie wyrażenie zgody na niniejsze warunki oznacza brak możliwości uzyskania dostępu do usługi Wi-Fi oraz korzystania z niej.

Usługa Wi-Fi jest usługą świadczoną przez spółkę Flix SE, z siedzibą pod adresem Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium, Niemcy (zwaną dalej „FlixBus”), świadczoną technicznie przez zewnętrznych usługodawców (IT), którzy są wyszczególnieni bardziej szczegółowo w Polityce ochrony prywatności, do której łącze podano w treści niniejszego dokumentu.

Definicje

„Informacje” oznaczają wszelkie materiały dostarczone przez FlixBusa za pośrednictwem usługi Wi-Fi (zwanej dalej „Hotspotem”). „Użytkownik” oznacza użytkownika końcowego Hotspotu. „Umowa" oznacza niniejszą umowę dotyczącą Hotspot.

Gwarancja

Hotspot jest udostępniany w stanie, w jakim jest i w miarę dostępności. FlixBus nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, w odniesieniu do Informacji, w tym dorozumianych gwarancji lub warunków kompletności, dokładności, zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości 
(a) że nie jest technicznie możliwe udostępnienie Hotspotu całkowicie wolnego od usterek i FlixBus nie zobowiązuje się do tego 
(b) że usterki mogą prowadzić do tymczasowej niedostępności Hotspotu 
c) na działanie Hotspotu mogą mieć negatywny wpływ warunki i wydajność, na które FlixBus nie ma wpływu, w tym transmisja, połączenia telekomunikacyjne między FlixBusem a użytkownikami, wewnątrz FlixBusa oraz między FlixBusem a innymi systemami i sieciami.

Odpowiedzialność

Użytkownik zgadza się, że za wyjątkiem śmierci i obrażeń ciała wynikających z zaniedbania FlixBus, FlixBus nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania, obowiązku ustawowego ani żadnej innej za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym za szkody związane z utratą działalności, utratą zysków, przerwaniem działalności, utratą informacji biznesowych lub jakąkolwiek inną stratą pieniężną (nawet jeśli FlixBus został poinformowany o możliwości takiej utraty lub szkody) 
Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre Informacje, na przykład materiały takie jak oprogramowanie, są dostarczane do FlixBus (bezpośrednio i pośrednio) przez osoby trzecie i w związku z tym FlixBus nie może udzielić żadnej gwarancji, niezależnie od ich charakteru, w odniesieniu do takich Informacji. Ważne jest również, aby zapewnić odpowiednią kopię zapasową własnego systemu (np. osobistego firewalla). Zasadniczo użytkownik korzysta z systemu całkowicie na własne ryzyko. Wszelkie roszczenia o odszkodowanie wobec FlixBus wynikające z użytkowania systemu nie są możliwe. Dotyczy to również szkód spowodowanych przez usterki w systemie Wi-Fi.

Korzystanie z Hotspotu/Odszkodowania

Użytkownik zobowiązuje się 
a) nie wykorzystywać Hotspotu do celów niezgodnych z prawem 
b) nie wykorzystywać Hotspotu w sposób powodujący jego przerwanie usługi, zniszczenie, zmniejszenie wydajności, zakłócenie jego funkcjonalności lub uszkodzenie w jakikolwiek sposób
c) nie wykorzystywać Hotspotu do przesyłania lub umieszczania jakichkolwiek wirusów komputerowych lub materiałów o charakterze zniesławiającym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub zagrażającym, lub w sposób powodujący uciążliwość, niedogodność lub niepotrzebny niepokój 
d) Nie wolno rozpowszechniać żadnych informacji o treściach nielegalnych lub niemoralnych. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do informacji, które służą do podburzania, gloryfikacji lub bagatelizowania przemocy, zawierają obraźliwe treści pornograficzne, zagrażają lub zakłócają dobro moralne dzieci lub młodzieży, czy też szkodzą reputacji FlixBus.
e) nie będzie wykorzystywał Hotspotu do przekazywania jakichkolwiek materiałów w celach promocyjnych i/lub reklamowych bez uprzedniej pisemnej zgody FlixBus, chyba że taki przekaz został wyraźnie zażądany przez innego użytkownika Hotspotu; oraz 
f) w przypadku, gdy użytkownik podejmie jakiekolwiek dochodzenie praw, roszczenie lub działanie przeciwko innemu użytkownikowi wynikające z korzystania z Hotspotu, będzie on dochodził tego prawa, roszczenia lub działania niezależnie od FlixBus i bez odwoływania się do niego.

Użytkownik będzie chronił FlixBusa przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym opłatami prawnymi, wynikającymi z naruszenia niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek sposobu korzystania z Hotspotu przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że FlixBus nie ma kontroli nad charakterem i treścią informacji lub programów przesyłanych lub otrzymywanych przez Użytkownika za pośrednictwem Hotspotu i że FlixBus nie bada w żaden sposób sposobu wykorzystania Hotspotu przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego zabezpieczenia FlixBus przed wszelkimi roszczeniami lub postępowaniami prawnymi, które mogą powstać w związku z korzystaniem przez niego z Hotspotu, a które zostały wszczęte lub istnieje ryzyko, że zostaną wszczęte wobec FlixBusa przez inne osoby.

Własność intelektualna

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej w Hotspocie pozostają własnością FlixBus lub jego licencjodawcy.

Zawieszenie i wypowiedzenie

FlixBus ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej Umowy i/lub zawieszenia Hotspotu w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Umowy.

Dane użytkownika

W ramach korzystania z tej usługi, adres MAC urządzenia zostanie zapisany w celu zapewnienia mu dostępu do sieci. Adres jest widoczny dla Icomera przez okres do 2 tygodni, po czym staje się on anonimowy i jest przechowywany do 12 miesięcy. Użytkownik może zażądać dostępu, usunięcia, ograniczenia lub możliwości przenoszenia tych danych lub złożyć skargę za pośrednictwem poczty elektronicznej (privacy@icomera.com). Gromadzenie danych podczas korzystania z Hotspotu jest dozwolone zgodnie z art. 6 ust. 1 b RODO.

Zmiany w Warunkach korzystania

FlixBus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania poprzez umieszczenie wzmianki o takiej zmianie w tym pliku. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Hotspotu po zgłoszeniu takiej zmiany jest równoznaczne z akceptacją tej zmiany przez Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie tego pliku w celu ustalenia, czy niniejsza Umowa została zmieniona.

Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę warunków umowy, musi natychmiast zaprzestać korzystania z Hotspotu.

Rozdzielność postanowień

Każde z postanowień niniejszej Umowy, wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność, będzie interpretowane oddzielnie, stosowane i pozostające w mocy, nawet jeśli z jakiegokolwiek powodu jedno z tych postanowień zostanie uznane za niemające zastosowania lub niewykonalne w jakichkolwiek okolicznościach. Postanowienia pozostaną w mocy bez względu na rozwiązanie niniejszej Umowy, niezależnie od powodu rozwiązania.

Żadne zrzeczenie się praw przez FlixBusa nie może być interpretowane jako odstąpienie od wykonania praw przysługujących w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa podlega prawu niemieckiemu, a strony niniejszym bezwarunkowo poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Sądem właściwym jest sąd w Monachium. Należy dbać o swoje urządzenie bezprzewodowe. FlixBus nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie urządzenia.