Zniżki ustawowe w Polsce

1. 100% - Funkcjonariusze Straży Granicznej - nielegalna migracja

funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pospiesznej  oraz ekspresowej

2. 95% - Przewodnicy osób niewidomych

przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

3. 95% - Opiekunowie inwalidów wojennych

przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu uznanemu za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

4. 95% - Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

5. 93% - Osoby niewidome

osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji zwykłej

6. 78% - Funkcjonariusze Straży Granicznej

umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

7. 78% - Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947)

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

8. 78% - Funkcjonariusze Policji

umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

9. 78% - Żołnierze Żandarmerii Wojskowej

żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

10. 78% - Dzieci z niepełnosprawnością

dzieci i młodzież (do 24. roku życia) z niepełnosprawnością, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

11. 78% - Opiekuni dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością przy przejazdach do:

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

12. 78% - Inwalidzi wojenni niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji

inwalida wojenny uznany za całkowicie niezdolnego do pracy oraz niezdolnego do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

13. 78% - Żołnierze służby niezawodowej

żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

14. 78% - Dzieci do 4. roku życia

dzieci do 4 lat zajmujące osobne miejsce

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

15. 78% - Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

16. 78% - Studenci z niepełnosprawnościami

studenci (do 26. roku życia) z niepełnosprawnością, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

17. 51% - Osoby niewidome

osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji przyspieszonej oraz pospiesznej

18. 51% - Kombatanci

kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

19. 51% - Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

20. 49% - Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolnych do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji zwykłej

21. 37% - Dzieci powyżej 4. roku życia

dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

22. 37% - Osoby niewidome

osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

23. 37% - Weterani z niepełnosprawnością

weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

- obowiązuje w komunikacji zwykłej oraz przyspieszonej

24. 37% - Inwalidzi wojenni

- obowiązuje w komunikacji zwykłej, przyspieszonej oraz pospiesznej

25. 37% - Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolnych do samodzielnej egzystencji

- obowiązuje w komunikacji przyspieszonej oraz pospiesznej