Polityka prywatności dotycząca aplikacji

Niniejsza polityka (zwana dalej „Polityką prywatności”) zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych oraz praw do prywatności przysługujących Państwu w związku z korzystaniem z usługi FlixBus: Podróże autobusowe po Europie aplikacji (zwanej dalej „Aplikacją”) FlixBus.

Dalsze informacje prawne można znaleźć tutaj:

Ogólne warunki dokonywania rezerwacji
Ogólne warunki przewozu

1.    Nazwa i adres administratora

Administratorem w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) jest:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Monachium
Telefon: +49 (0)30 300 137 300
Adres e-mail: service@flixbus.de 
Dalsze informacje na temat naszej firmy można znaleźć w informacjach prawnych

2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz firmowy inspektor ochrony danych osobowych jest do Państwa dyspozycji w każdej chwili, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania oraz jako osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Monachium
Adres e-mail: data.protection@flixbus.com
Ogólne pytania na temat firmy FlixBus należy kierować pod adres service@flixbus.de.

3.    Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych jest dozwolone, jeżeli istnieje co najmniej jedna z wymienionych poniżej podstaw prawnych:

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. ustawowy obowiązek zatrzymywania danych);
 • Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; lub
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że przeważają przeciwstawne interesy lub prawa osoby, której dane dotyczą (w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). 

W odniesieniu do wykonywanych przez nas czynności przetwarzania określamy odpowiednią podstawę prawną zgodnie z punktem 12. Przetwarzanie może również opierać się na więcej niż jednej podstawie prawnej.

4.    Kategorie odbiorców

Pod pewnymi warunkami przekazujemy Państwa dane osobowe do naszych spółek zależnych lub dane osobowe z naszych spółek zależnych są nam przekazywane w dopuszczalnym zakresie.

Podobnie jak w przypadku każdej większej firmy, do obsługi naszych transakcji handlowych i współpracy z firmami partnerskimi w kraju i za granicą wykorzystujemy także zewnętrznych usługodawców krajowych i zagranicznych. Należą do nich na przykład:

 • przewoźnicy (wykaz aktualnych przewoźników można znaleźć tutaj)
 • dostawcy usług informatycznych
 • instytucje finansowe i dostawcy usług płatniczych
 • partnerzy sprzedażowi
 • dostawcy usług obsługi klienta (wewnętrzni/zewnętrzni)
 • operatorzy sklepów
 • firmy ochroniarskie
 • ubezpieczyciele (podróży)
 • inni partnerzy zaangażowani w naszą działalność (np. audytorzy, banki, firmy ubezpieczeniowe, prawnicy, organy nadzoru, inne podmioty uczestniczące w przejęciach spółek)

Usługodawcy i firmy partnerskie muszą zagwarantować, że wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymogi prawne, a prawa osób, których dane dotyczą, były chronione.

Przekazujemy dane osobowe organom i instytucjom publicznym (np. policji, prokuraturze, organom nadzorczym), jeżeli istnieje stosowny obowiązek/upoważnienie.

W odniesieniu do wykonywanych przez nas czynności przetwarzania określamy kategorie odbiorców danych zgodnie z punktem 12.

5.    Wymogi dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich

W ramach naszych relacji biznesowych możemy udostępniać lub ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim, które mogą również znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich. 

O ile jest to konieczne, poinformujemy Państwa o szczegółach dotyczących przekazywania danych do państw trzecich w związku z przetwarzaniem przez nas danych. 

Komisja Europejska zaświadcza, że niektóre państwa trzecie posiadają ochronę danych porównywalną ze standardem EOG na podstawie tzw. decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (wykaz tych państw oraz kopię decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony można pobrać ze strony: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Jednak w innych państwach trzecich, do których dane osobowe mogą być przekazywane, może nie obowiązywać stale wysoki poziom ochrony danych ze względu na brak regulacji prawnych. W takim przypadku zapewniamy, że ochrona danych jest odpowiednio zagwarantowana. 

Jest to możliwe na przykład poprzez wiążące przepisy firmowe (zwane „wiążącymi regułami korporacyjnymi”), standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych, certyfikaty i uznane kodeksy postępowania.

O ile jest to niezbędne do dokonania rezerwacji oraz związanego z nią świadczenia i przetwarzania usług transportowych, przekazywanie wymaganych w tym celu danych osobowych do państw trzecich jest dozwolone na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na ten temat prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

6.    Okres przechowywania oraz usuwanie danych

Okres przechowywania zebranych danych osobowych zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Dane będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. 

W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych, określimy, jak długo dane te będą przez nas przechowywane. Jeżeli poniżej nie określono wyraźnie okresu przechowywania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, niezwłocznie gdy cel lub podstawa prawna przechowywania przestanie obowiązywać. 

Przechowywanie może jednak trwać mimo upływu określonego czasu w przypadku (zbliżającego się) sporu prawnego z Państwem, w przypadku wszczęcia innego postępowania sądowego lub jeśli przechowywanie jest przewidziane przez regulacje ustawowe, którym podlegamy jako administrator danych. W przypadku upływu okresu przechowywania określonego regulacjami ustawowymi dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte, o ile nie będzie konieczne ich dalsze przechowywanie przez nas i nie będzie istniała ku temu podstawa prawna

7.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Nie zamierzamy wykorzystywać żadnych zebranych od Państwa danych osobowych do jakichkolwiek procesów wymagających zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania). Jeżeli będziemy chcieli wdrożyć takie procedury, poinformujemy Państwa o tym odrębnie, zgodnie z regulacjami prawnymi.

8.    Brak obowiązku udostępnienia danych osobowych

Zasadniczo nie uzależniamy zawarcia z nami umów od uprzedniego przekazania nam danych osobowych. Co do zasady nie ma również ustawowego ani umownego obowiązku udostępniania nam Państwa danych osobowych; jeżeli jednak nie udostępnią nam Państwo wymaganych danych, będziemy mogli przedstawić niektóre oferty tylko w ograniczonym zakresie a innych ofert nie będziemy mogli przedstawiać w ogóle. 

9.    Ustawowy obowiązek przekazywania określonych danych

W niektórych okolicznościach możemy podlegać szczególnym zobowiązaniom ustawowym i prawnym nakładającym na nas obowiązek przekazania danych osobowych stronom trzecim, zwłaszcza organom publicznym.

10.    Bezpieczeństwo danych

Do zbierania Państwa danych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą bądź zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, uwzględniając najnowsze technologie, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania, jak również istniejące ryzyko naruszenia ochrony danych (w tym prawdopodobieństwo i skutki takiego zdarzenia) osoby, której dane dotyczą. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego.

Na życzenie chętnie udzielimy Państwu dalszych informacji na ten temat. W tym celu prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub naszym głównym specjalistą ds. bezpieczeństwa informacji.

Jego dane kontaktowe:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 Monachium
Adres e-mail: it-security@flixbus.com

11.    Przysługujące Państwu prawa

W każdej chwili mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, w szczególności kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1. Osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa na mocy RODO:

Prawo do informacji
Zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo żądać informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. W żądaniu udzielenia informacji powinni Państwo wyjaśnić swoje obawy, aby ułatwić nam zebranie niezbędnych danych. Na życzenie dostarczymy Państwu kopię danych, stanowiących przedmiot przetwarzania. Prosimy zwrócić uwagę, że Państwa prawo do informacji może być w określonych okolicznościach ograniczone zgodnie z regulacjami ustawowymi.

Prawo do sprostowania danych
Jeśli dotyczące Państwa informacje nie są (już) poprawne, można wystąpić o ich sprostowanie zgodnie z art. 16 RODO. Jeżeli Państwa dane są niekompletne, mogą Państwo wystąpić z żądaniem ich uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych
Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO. Państwa prawo do usunięcia danych osobowych zależy między innymi od tego, czy Państwa dane są nadal przez nas wymagane do realizacji naszych ustawowych obowiązków.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać dane, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przeniesienia danych do innego administratora.

Prawo do sprzeciwu
Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec otrzymywania reklam, w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO (sprzeciw wobec reklam w przypadku marketingu bezpośredniego).

Prawo do odwołania się
Jeżeli są Państwo zdania, że podczas przetwarzania Państwa danych nie przestrzegaliśmy przepisów o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych na przetwarzanie Państwa danych osobowych, np. do organu nadzorującego ochronę danych, którego jurysdykcji podlegamy: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bawarski Urząd ds. Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych], Promenade 18, 91522 Ansbach, Niemcy

Prawo do wycofania zgody
Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, w dowolnym czasie, ze skutkiem na przyszłość. Dotyczy to również deklaracji zgody, które zostały wydane przed wejściem w życie RODO, tj. przed dniem 25.05.2018 roku.

12.    Korzystanie z aplikacji

Korzystając z Aplikacji, użytkownicy mogą rezerwować przejazdy i zarządzać usługami transportu. Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe podczas instalacji Aplikacji oraz korzystania z niej przez użytkowników.

12.1    Dostarczanie Aplikacji

Ze względów technicznych, do zapewnienia Państwu możliwości korzystania z Aplikacji oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa Aplikacji konieczna jest wymiana danych pomiędzy Aplikacją, a naszymi serwerami. W tym celu przetwarzane będą następujące dane:
Dane dostępu, które obejmują:

•    Adres IP
•    Datę i godzinę żądania
•    Różnicę pomiędzy daną strefą czasową a  czasem uniwersalnym Greenwich (GMT)
•    Treść żądania 
•    Status dostępu / kod stanu HTTP
•    W każdym przypadku informacje dotyczące ilości przesłanych danych
•    Witrynę internetowa, z której pochodzi żądanie
•    Przeglądarkę
•    System operacyjny i jego interfejs
•    Język i wersję Aplikacji
•    Nazwę urządzenia użytkownika
•    Język, region i wersję urządzenia mobilnego
•    Identyfikator reklamowy (opcjonalnie)

Zlecamy dostawcom usług IT przetwarzanie danych w celach związanych z hostowaniem Aplikacji oraz przeprowadzaniem analiz statystycznych danych dostępu.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowego udostępnienia tych stron.

12.2    Zezwolenia na dostęp

Aplikacja wymaga dostępu do różnych funkcji i interfejsów Państwa urządzenia mobilnego. Aby umożliwić Aplikacji poprawne działanie, muszą Państwo udzielić jej określonych zezwoleń. System udzielania upoważnień zależy od specyfikacji Państwa systemu operacyjnego. Przykładowo, poszczególne zezwolenia mogą zostać połączone ze sobą w kategorie zezwoleń na Państwa urządzeniu mobilnym, przy czym będą Państwo mieli możliwość udzielenia jedynie zbiorczego zezwolenia dla całej kategorii. 

Pragniemy zauważyć, że bez udzielenia zezwoleń wymaganych przez Aplikację, korzystać można jedynie z ograniczonej liczby funkcji Aplikacji.

12.2.1    Zezwolenia na dostęp (wszystkie urządzenia mobilne)

Aplikacja wymaga połączenia z Internetem w celu wymiany danych z systemem serwerowym.
Aby zapewnić aktualność informacji dotyczących rezerwacji, konieczne jest udzielenie zezwolenia na odbieranie powiadomień w tle.
Jeśli udzielą Państwo stosownych zezwoleń dostępu, dane dotyczące Państwa lokalizacji będą przetwarzane w tle (opcjonalnie) celem zapewnienia Państwu niezbędnych informacji podróżnych (czasy przyjazdu, opcje przesiadek itp.) za pośrednictwem Państwa urządzenia mobilnego podczas podróży.

12.2.2    Dane lokalizacji (wszystkie urządzenia mobilne)

Aplikacja może wysyłać do Ciebie powiadomienia, gdy zbliżasz się do przystanku docelowego/przesiadkowego. W tym celu aplikacja musi uzyskać dostęp do danych lokalizacji urządzenia – krok ten wymaga Twojej zgody, którą możesz wyrazić, udzielając aplikacji dostępu do danych geolokalizacyjnych. Zgodę na dostęp do danych lokalizacji możesz wycofać w dowolnym momencie z poziomu ustawień urządzenia.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Sekcja 25, ust.1 dokumentu TDDDG (Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Gesetz).

12.2.3    Android

Jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Android, mogą Państwo zezwolić na dostęp do Państwa kalendarza w celu dodawania rezerwacji do Państwa kalendarza (opcjonalnie).

12.2.4    Apple iOS

Jeśli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego z systemem operacyjnym Apple iOS, mogą Państwo aktywować otrzymywanie powiadomień (powiadomień push) (opcjonalnie). 

12.3    Formularze kontaktowe

Przy korzystaniu z formularzy kontaktowych przetwarzane są przekazywane w ten sposób dane (np. tytuł, nazwisko i imię, adres, firma, adres e-mail i godzina przekazania, przedmiot zapytania).

Dane zawarte w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu przetwarzania zapytań, a w zależności od podstawy i przedmiotu zapytania, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli dotyczy ono zapytania związanego z umową, albo art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w pozostałych przypadkach – gdy naszym prawnie uzasadnionym interesem jest rozpatrywanie zapytań kontaktowych.

Korzystamy z usług firm zajmujących się obsługą klienta, zlecając im przetwarzanie danych, aby odpowiadać na pytania zadane za pomocą naszych formularzy kontaktowych.

Ponadto przechowujemy dane z formularzy kontaktowych oraz odpowiedni adres IP w celu wywiązania się z naszych obowiązków dowodowych, zapewnienia przestrzegania i udokumentowania obowiązków prawnych, aby móc wyjaśnić ewentualne przypadki niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO.

12.4    Rezerwacje, realizacja i przetwarzanie usług transportowych

Podczas rezerwacji biletów na usługi transportowe zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

•    Adres e-mail
•    Nazwisko i imię (imiona)
•    Adres rozliczeniowy oraz numer podatkowy (opcjonalnie)
•    Dane dotyczące połączenia
•    Dane dotyczące płatności / metody płatności
•    Data urodzenia 
•    Numer telefonu
•    Zgoda na odpowiednie warunki 
•    Zgoda na otrzymywanie newslettera (opcjonalnie)
•    Informacje o wcześniejszej rezerwacji miejsca
•    Szczegóły dotyczące bagażu
•    Język Pańtwa urządzenia mobilnego 
•    Kanał rezerwacyjny (strona internetowa lub aplikacja)
•    Darowizna związana z emisją CO2 (opcjonalnie)

Mają Państwo również możliwość podania numeru telefonu kontaktowego w przypadku opóźnień lub zmian w planie podróży (opcjonalnie).

Dane te są przetwarzane w celu rezerwacji, świadczenia i przetwarzania usług transportowych, w tym obsługi klienta, jak również w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO.

Niektóre z tych danych wykorzystujemy również do polecania produktów (zob. punkt 12.5), wysyłania newslettera (zob. punkt 12.6) i w związku z kontem klienta (w przypadku systemu Android) (zob. punkt 12.7).

Podczas rezerwacji biletów na usługi transportu międzynarodowego, w zależności od miejsca wyjazdu i przyjazdu, zbierane są również następujące kategorie danych osobowych:

•    Informacje dotyczące płci
•    Narodowość
•    Dowód tożsamości, paszport, numer świadectwa urodzenia lub dowodu tożsamości
•    Informacje związane z działaniami mającymi na celu opanowanie pandemii COVID-19 (koronawirusa) (więcej informacji na ten temat: https://www.flixbus.pl/polityka-prywatnosci-covid-19)

Dane te są przetwarzane w związku z rezerwacją, realizacją i przetwarzaniem usług transportowych oraz realizacją zobowiązań prawnych wynikających z przepisów krajowych obowiązujących w miejscu wyjazdu i miejscu przyjazdu. 

Powyższe dane przekazujemy odpowiedniemu przewoźnikowi lub przewoźnikom, jak również instytucjom publicznym, jeżeli istnieje odpowiedni obowiązek/upoważnienie.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

Niezbędne dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcy usług płatniczych w celu bezpiecznego przetwarzania zainicjowanych przez Państwa płatności.

Nasi dostawcy usług płatniczych:

Dostawcy usług płatniczychSposoby płatności
Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Holandia
Polityka prywatności:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Karta kredytowa
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - STAMBUŁ
Polityka prywatności:
https://payu.in/privacy-policy
Karta kredytowa
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Niemcy
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Polecenie zapłaty
PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Polityka prywatności:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Polityka prywatności:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO.

12.5    Rekomendacje produktów

W dozwolonym zakresie możemy korzystać z adresu e-mail otrzymanego w związku z rezerwacją lub usługą transportową w celu przesyłania Państwu regularnych ofert produktów z naszego asortymentu, podobnych do usług, które już Państwo zakupili.

Do wysyłania rekomendacji produktów korzystamy z zewnętrznych dostawców usług obsługi klienta.

Będą Państwo otrzymywać od nas te rekomendacje produktów niezależnie od tego, czy zapisali się Państwo na newsletter lub wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych wysyłanych w wiadomościach e-mail. W ten sposób pragniemy przekazywać Państwu informacje o produktach z naszego asortymentu, którymi mogą być Państwo zainteresowani, w oparciu o dokonane u nas ostatnio zakupy.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie Państwa o naszej ofercie i proponowanie Państwu określonych produktów. 

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail w tym celu, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji rekomendacji produktów lub wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Newsletter

Jeżeli rejestrują się Państwo również w celu otrzymywania newslettera poprzez nasze łącze rejestracyjne, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych (adres e-mail, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) w celu regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera pocztą elektroniczną. 

W ramach subskrypcji newslettera otrzymujemy również zgodę na personalizację treści naszego newslettera zgodnie z Państwa potrzebami i zainteresowaniami.

Aby zarejestrować się do naszego newslettera, stosujemy procedurę podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji wyślemy na podany przez Państwa adres e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, Państwa dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca.

Newsletter może dotyczyć wszystkich towarów, usług, produktów, ofert i promocji dostarczanych przez administratora (punkt 1), przez firmy powiązane z administratorem lub przez firmy partnerskie. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ponadto przechowujemy adresy IP, których Państwo używają, oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie, że są Państwo zarejestrowani, i w razie potrzeby umożliwienie wyjaśnienia ewentualnych przypadków niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w tym celu, odbywa się to na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w zapewnieniu przestrzegania i dokumentowaniu wymogów prawnych. 

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość udowodnienia zgody.

Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać zgodę na wykorzystywanie Państwa adresu e-mail, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji newslettera lub wysyłając wiadomość na adres unsubscribe@flixbus.com. Odwołanie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wykonanych już czynności przetwarzania danych.

Do dystrybucji newsletterów korzystamy z zewnętrznych dostawców usług informatycznych, którzy występują w charakterze podmiotów przetwarzających.

12.7    Pliki cookie i podobne technologie

Aplikacja wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. 

Oprócz plików cookie tej samej firmy, które ustawiamy jako administrator danych, używane są również pliki cookie innych firm, które są oferowane przez innych dostawców. 

W ramach zarządzania zgodami (baner dotyczący zgody) umożliwiamy Państwu podjęcie decyzji o wykorzystaniu plików cookie i podobnych technologii. 

W ustawieniach Aplikacji można znaleźć szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych usług oraz uzyskać dostęp do ustawień dotyczących udzielanej przez Państwa zgody, w tym możliwości jej odwołania.

12.8    Zapobieganie oszustwom

Aby zapobiegać oszukańczym rezerwacjom przetwarzamy dane związane z zamówieniem, np. adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail.

Jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapobieganie oszustwom i stratom finansowym.

W indywidualnych przypadkach decyzja o anulowaniu może zostać podjęta po dokonaniu rezerwacji w oparciu o automatyczną decyzję. Logika tego działania opiera się na zestawie wewnętrznych algorytmów, które przetwarzają istotne punkty danych i dostarczają nam wyników w zakresie dopasowania do różnych oszukańczych wzorców lub porównują punkty danych z progami i wartościami typowymi dla oszukańczych wzorców w celu wykrycia oszukańczych rezerwacji. Jeśli chcesz sprzeciwić się tej decyzji, wyrazić swój własny punkt widzenia lub uzyskać interwencję członka personelu administratora danych, napisz na adres data.protection@flixbus.com.

12.9    Obsługa klienta

Gdy kontaktują się Państwo z naszym działem obsługi klienta, zbieramy dane osobowe, które nam Państwo podają z własnej inicjatywy. Mogą Państwo na przykład przesłać je do nas pocztą elektroniczną, przekazać telefonicznie lub listownie. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu skontaktowania się z Państwem lub w celu, w którym nam je Państwo przekazali, np. w celu opracowania Państwa zapytań, administracji technicznej lub obsługi klienta.

Dane te (w tym informacje o środkach komunikacji, takich jak adres e-mail, numer telefonu) są podawane dobrowolnie. Używamy tych danych do rozpatrywania Państwa problemów, w razie potrzeby w celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz do celów administracyjnych.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) RODO.

W przypadku zapytań telefonicznych Państwa dane są również przetwarzane przez aplikacje telefoniczne, a częściowo również przez system wymiany głosowej w celu wsparcia nas w dystrybucji i przetwarzaniu zapytań. 

Do naszej obsługi klienta korzystamy z zewnętrznych dostawców usług obsługi klienta, działających w charakterze podmiotów przetwarzających.

12.10    Obecność w mediach społecznościowych

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych (aktualnie: Facebook, Instagram, LinkedIn i Twitter). W zakresie, w jakim mamy kontrolę nad przetwarzaniem Państwa danych, zapewniamy przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

Oprócz nas, za obecność firmy w rozumieniu RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych odpowiedzialne są następujące podmioty:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej.

Podstawę prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest skuteczne informowanie i komunikowanie.

Dalsze informacje na temat praw do prywatności związanych z naszą obecnością w kanałach mediów społecznościowych można znaleźć tutaj:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Data wersji: 24.11.2023