Jeśli masz problem z otwarciem strony, zadzwoń na +48 22 307 93 34 lub skorzystaj z FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Informacja dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 679/2016 (zwanym dalej „Polityką prywatności”), informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników podróżujących podczas pandemii COVID-19 (Koronawirus) znajdują się poniżej.
 

1) ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka FlixMobility GmbH (zwana dalej „FlixBus”) z siedzibą pod adresem Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium, reprezentowana przez dyrektorów generalnych: André Schwämmleina, Arnda Schwierholza, Daniela Kraussa oraz Jochena Engerta (zwana dalej „Administratorem”).

Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: servizioclienti@flixbus.it.

Zgodnie z art. 37 Polityki prywatności spółka FlixBus wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych (Inspektor ochrony danych — „IOD”), z którą można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: data.protection@flixbus.com; lub drogą pocztową: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium, Niemcy.
 

2) RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

Zgodne z celami i trybami przetwarzania danych określonymi w niniejszej polityce, przetwarzane będą następujące dane:

2.1 informacje przekazywane przez pasażerów w trakcie wypełniania formularza samodzielnej certyfikacji podczas zakupu biletów FlixBus. Informacje te będą dotyczyły następujących kwestii:

a) pasażer nie jest zakażony wirusem COVID-19 ani nie był zobowiązany do poddania się trwającemu co najmniej 14 dni okresowi kwarantanny,

b) pasażer nie czuje objawów, które mogłyby wskazywać na zakażenie wirusem COVID-19, takich jak temperatura ciała powyżej 37,5°C, kaszel lub przeziębienie i nie miał kontaktu z osobami zakażonymi wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni,

c) pasażer zobowiązuje się do zrezygnowania z podróży i poinformowania stosownego organu zajmującego się ochroną zdrowia o wystąpieniu jednego z powyższych objawów przed podróżą lub w ciągu ośmiu dni po przybyciu do miejsca docelowego.

2.2 w przypadku zakupów obejmujących dwa lub więcej biletów, informacje przekazywane przez pasażerów za pomocą formularza samodzielnej certyfikacji, wypełnionego przy zakupie biletu i podczas korzystania z biletu w celu podróży FlixBus, dotyczące następujących kwestii: czy pasażerowie mieszkają w tym samym miejscu zamieszkania lub czy są spokrewnieni lub czy pozostają w stałym związku interpersonalnym (ten sam przykład: współmałżonkowie, konkubenci, krewni niezamieszkujący, ale przebywający regularnie razem; osoby nieposiadające żadnego stopnia pokrewieństwa, ale przebywające w tych samych miejscach lub dzielące nawyki życia społecznego).
 

3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania zakażeniu wirusem COVID-19 zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informowania klientów oraz procedurami organizacyjnymi mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w odniesieniu do transportu publicznego, zgodnie z Aneksem 2 do Dekretu ministerialnego z dnia 14 lipca 2020 r oraz załącznika nr 15 do dekretu ministerialnego z dnia 7 sierpnia 2020 r.

W związku z tym podstawę przetwarzania danych stanowią:

  • interesy publiczne związane ze zdrowiem publicznym, tj. zapobieganie potencjalnemu przemieszczaniu się przez granice krajów poważnych zagrożeń dla zdrowia,

  • wdrożenie protokołów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie zakażeniu zgodnie z Aneksem 2 do Dekretu ministerialnego z dnia 14 lipca 2020 r oraz załącznika nr 15 do dekretu ministerialnego z dnia 7 sierpnia 2020 r.,

  • ustalenie, dochodzenie lub obrona praw w sądzie lub w przypadku gdy organy władzy sądowniczej wykonują swoje funkcje sądownicze (jest to podstawa prawna przechowywania danych przez 60 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego).

4) PRZEKAZYWANIE DANYCH ORAZ KONSEKWENCJE POTENCJALNEJ ODMOWY

Przekazanie danych jest obowiązkowym warunkiem umożliwiającym podróż z FlixBus. Odmowa przekazania danych uniemożliwia użytkownikowi wstęp do autobusów Spółki.
 

5) TRYB PRZETWARZANIA

Dane są przetwarzane wyłącznie przez Spółkę, która działa zgodnie z konkretnymi instrukcjami dostarczonymi zgodnie z celami i trybami przetwarzania.

Spółka przetwarza dane zgodnie z zasadami zgodności z prawem, uczciwości, przejrzystości, dokładności, rzetelności i unikania nadmiernego przetwarzania danych oraz istotności i konieczności w odniesieniu do realizacji celów przetwarzania, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności i praw użytkowników.
 

6) CZAS PRZETWARZANIA

Informacje podane w ust. 2 niniejszej polityki nie są przechowywane na serwerach FlixBus, ale będą one stanowiły warunek zakupu biletów FlixBus do daty przewidzianej w Aneksie 2 do Dekretu Ministerialnego z dnia 14 lipca 2020 r oraz załącznika nr 15 do dekretu ministerialnego z dnia 7 sierpnia 2020 r.
 

7) PRZESYŁANIE DANYCH

Dane osobowe nie będą rozpowszechniane ani nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że będzie to wymagane na mocy określonych dyspozycji prawnych (np. wniosków organów zajmujących się ochroną zdrowia).
 

8) PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Zgodnie z art. 13 Polityki prywatności, użytkownicy w każdej chwili będą mogli:

a) zażądać dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania lub usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania,

b) sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących ich danych osobowych,

c) skorzystać z prawa do przeniesienia dotyczących ich danych,

d) wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Z powyższych praw można korzystać bez formalności, kontaktując się z Administratorem Danych pod następującymi adresami: za pośrednictwem poczty elektronicznej: data.protection@flixbus.com; drogą pocztową: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium, Niemcy.